Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Total Namba Blong 2019

Total Namba Blong 2019
 • Ol Branj Ofis Blong Ol Witnes Blong Jehova: 87

 • Namba Blong Ol Kantri We Oli Givim Ripot: 240

 • Total Namba Blong Ol Kongregesen: 119,712

 • Namba Blong Ol Man Long Fulwol We Oli Kam Long Memoriol: 20,919,041

 • Namba Blong Olgeta Long Fulwol We Oli Kakae Bred Mo Dring Waen: 20,526

 • Namba Blong Olgeta Pablisa *: 8,683,117

 • Avrej Namba Blong Olgeta We Oli Prij Evri Manis: 8,471,008

 • Pesentej We i Go Antap Long 2018: 1.3

 • Namba Blong Olgeta We Oli Baptaes *: 303,866

 • Namba Blong Ol Fultaem Paenia * Long Evri Manis: 1,277,738

 • Namba Blong Ol Haftaem Paenia Long Evri Manis: 464,980

 • Total Namba Blong Aoa Long Wok Blong Prij: 2,088,560,437

 • Namba Blong Ol Baebol Stadi * Long Evri Manis: 9,618,182

Long sevis yia 2019, * ol Witnes blong Jehova oli spenem moa long 224 milian dola blong lukaot long ol spesel paenia, ol misinari, mo ol eria elda long wok blong olgeta. Long fulwol, i gat 20,858 man we oli wok long ol branj ofis. Evriwan oli memba blong Spesel Oda Blong Ol Witnes Blong Jehova We Oli Wok Fultaem.

^ par. 7 Wan pablisa hem i wan Witnes blong Jehova we i prij oltaem blong talemaot gud nius blong Kingdom. (Matiu 24:14) Blong save gud olsem wanem mifala i kasem namba ya, yu go long jw.org aninit long haf ya “?I Gat Hamas Witnes Blong Jehova Long Fulwol?

^ par. 10 Blong save samting we yu mas mekem bifo we yu baptaes olsem wan Witnes blong Jehova, yu go long jw.org mo yu luk long haf ya “?Mi Mas Mekem Wanem Blong Kam Wan Witnes Blong Jehova?

^ par. 11 Wan paenia i wan pablisa we i baptaes mo i soemaot gudfala eksampol. Hem i volontia blong spenem ol aoa we hem i mas kasem long wok blong prij evri manis blong talemaot gud nius.

^ par. 14 Blong save moa, yu go long jw.org mo yu luk haf ya “?Wanem Ya Wan Baebol Stadi?

^ par. 15 Sevis yia blong 2019 i stat long 1 Septemba 2018 kasem 31 Ogis 2019.