Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 82

‘Yu Letem Laet Blong Yu i Saenaot’

Jusum wan Rikoding
‘Yu Letem Laet Blong Yu i Saenaot’
SOEM LONG

(Matiu 5:16)

 1. 1. Ji-sas i ta-lem se:

  ‘Laet i mas saen-aot.

  Ol-sem san i gi-rap

  Long ol-ge-ta man.’

  Ol waes-tok blong Bae-bol

  O-li ol-sem laet.

  Mo te-de laet ya i saen,

  Taem yu ti-jim man.

 2. 2. Man i ka-sem laet from

  Tru-tok blong King-dom.

  Maet bam-bae i ka-sem

  Hat blong ol-ge-ta.

  Taem yu fo-lem Bae-bol,

  Laet i li-dim yu.

  Yu mas ta-le-maot tru-tok

  Long ol-ge-ta man.

 3. 3. Ol gud-fa-la wok tu,

  O-li ol-sem laet.

  O-li sa-ve pu-lum,

  Man i kam long God.

  Taem yu fo-lem tru-tok,

  Laet blong yu i saen.

  Mo ol-taem bae God i glad,

  Long ol wok blong yu.

(Sam narafala vas: Sam 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Kol. 4:6.)