Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 76

?Wanem Tingting Blong Yu?

Jusum wan Rikoding
?Wanem Tingting Blong Yu?
SOEM LONG

(Hibrus 13:15)

 1. 1. ?Wa-nem ting-ting blong yu

  Taem yu strong blong prij mo tij,

  Mo yu me-kem wok blong yu

  blong fae-nem ol stret man?

  Yu me-kem bes blong yu,

  God i stap me-kem i gru

  Hem i sa-ve ol man we

  i stret blong ka-sem laef.

  (KORES)

  Yes, mi mi glad, taem mi gi-vim

  Pa-oa mo laef blong mi long God.

  Ol-taem mi tok-baot Je-ho-va

  mo mi stap pre-sem hem.

 2. 2. ?Wa-nem ting-ting blong yu

  Taem wan man i le-sin gud

  Mo ol tok we yu ta-lem

  i ka-sem hat blong hem?

  Sam o-li no wan-tem

  mo sam o-li lu-sum rod.

  Be yu yu go-hed blong prij

  mo ka-rem nem blong God.

  (KORES)

  Yes, mi mi glad, taem mi gi-vim

  Pa-oa mo laef blong mi long God.

  Ol-taem mi tok-baot Je-ho-va

  mo mi stap pre-sem hem.

 3.  3. ?Wa-nem ting-ting blong yu

  Taem Hae God i hal-pem yu,

  Mo i tras-tem yu blong yu

  me-kem gud wok blong hem?

  Mi mi no fraet na-ting

  Mo mi tok-tok kaen long man.

  Wok blong lu-kao-tem stret man

  klo-sap nao i fi-nis.

  (KORES)

  Yes, mi mi glad, taem mi gi-vim

  Pa-oa mo laef blong mi long God.

  Ol-taem mi tok-baot Je-ho-va

  mo mi stap pre-sem hem.

(Sam narafala vas: Wok 13:48; 1 Tes. 2:4; 1 Tim. 1:11.)