Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 72

Talemaot Trutok Long Ol Man

Jusum wan Rikoding
Talemaot Trutok Long Ol Man
SOEM LONG

(Ol Wok 20:20, 21)

 1. 1. Bi-fo yu-mi no tru Kris-tin,

  Yu-mi wok-baot long tu-dak yet.

  Be taem God i sa-nem laet,

  Tru-tok blong hem i kam klia gud.

  Nao yu-mi stat blong me-kem wok

  We Je-ho-va God i wan-tem.

  Ta-le-maot King-dom blong hem,

  Lef-te-map ta-bu nem blong hem ol-taem.

  Yu-mi stap prij long ev-ri man,

  Long ev-ri haos mo long rod tu.

  Yu-mi ti-jim tru-tok blong God

  We i me-kem ol man i fri.

  Yu-mi trae-had long ev-ri ples,

  Blong pu-lum man long tru wo-sip.

  Yu-mi wok long wan ting-ting,

  Go-go Hae God i ta-lem se i-naf.

(Sam narafala vas: Jos. 9:9; Aes. 24:15; Jon 8:12, 32.)