Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 6

Skae i Soemaot Bigfala Paoa Blong God

Jusum wan Rikoding
Skae i Soemaot Bigfala Paoa Blong God
SOEM LONG

(Ol Sam 19)

 1. 1. Skae i soe-maot big-fa-la pa-oa blong God.

  Ol wok blong Je-ho-va,

  Yu-mi stap luk long skae.

  San i gi-rap, nao i stap pre-sem hem.

  Long naet ol sta i soe-maot waes,

  Lav, mo pa-oa blong hem.

 2. 2. Loa blong Hae God i stret gud, i gi-vim laef,

  Mo hem i gi-vim waes

  Long yu-mi ev-ri-wan.

  God i ja-jem ol man long stret fa-sin.

  Ol tok blong hem o-li swit gud,

  Yu-mi o-bei long ol.

 3. 3. Yu-mi o-na ol-taem long Je-ho-va God.

  Ol-ge-ta loa blong hem,

  I gud moa wi-nim gol.

  O-li li-dim mo pro-tek-tem yu-mi.

  Yu-mi lef-te-map nem blong God,

  Hem nao i King ol-we.

(Sam narafala vas: Sam 111:9; 145:5; Rev. 4:11.)