Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 55

!Yu No Fraet Long Man Nogud!

Jusum wan Rikoding
!Yu No Fraet Long Man Nogud!
SOEM LONG

(Matiu 10:28)

 1. 1. Yu go-hed gud ol-taem no-mo

  Yu yu no fraet long Se-tan.

  Yu mas ta-le-maot gud nius

  Long ol man we i lae-kem.

  Ji-sas Kraes i rul long he-ven.

  Hem i sa-ke-maot Se-tan

  Mo bam-bae Kraes i fa-sem hem

  Blong ol man o-li go fri.

  (KORES)

  Yu no mas fraet long man no-gud

  We i wan-tem ki-lim yu.

  Mi sa-ve se yu man blong mi.

  Bae mi lu-kaot gud long yu.

 2. 2. Plan-te bad-fren we o-li strong,

  O-li ji-kim yu ol-taem.

  O-li smael mo tok-tok swit

  Blong sti-kim mo tri-kim yu.

  Yu wan stret man blong mi long-taem.

  Yu yu no mas fraet long ol.

  Bam-bae mi lu-kaot gud long yu,

  Go-go faet ya i fi-nis.

  (KORES)

  Yu no mas fraet long man no-gud

  We i wan-tem ki-lim yu.

  Mi sa-ve se yu man blong mi.

  Bae mi lu-kaot gud long yu.

 3.  3. Ne-va bae mi fo-ge-tem yu.

  Mi mi stap pro-tek-tem yu.

  Na-ting se maet yu yu ded,

  Bam-bae mi wi-nim ded tu.

  Man i sa-ve ki-lim bo-di

  I no sa-ve spo-lem laef.

  Plis sta-nap strong go ka-sem en

  Bae mi giv-han gud long yu.

  (KORES)

  Yu no mas fraet long man no-gud

  We i wan-tem ki-lim yu.

  Mi sa-ve se yu man blong mi.

  Bae mi lu-kaot gud long yu.

(Sam narafala vas: Dut. 32:10; Neh. 4:14; Sam 59:1; 83:2, 3.)