Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 47

Yu Mas Prea Long Jehova Oltaem

Jusum wan Rikoding
Yu Mas Prea Long Jehova Oltaem
SOEM LONG

(1 Tesalonaeka 5:17)

 1. 1. Prea long Je-ho-va bae hem i le-sin,

  Yu man blong hem, yu ho-lem nem blong hem.

  Yu sa-ve ta-le-maot ting-ting blong yu.

  Hem i wan fren we yu sa-ve tras-tem.

  Prea long Je-ho-va ol-taem.

 2. 2. Prea long Je-ho-va mo ta-lem tang-kiu.

  Yu mas ta-le-maot ol mas-tik blong yu,

  Mo yu as-kem hem blong fo-gi-vim yu.

  Hem i sa-ve se yu yu graon no-mo.

  Prea long Je-ho-va ol-taem.

 3. 3. Prea long Je-ho-va long taem blong tra-bol.

  Pa-pa blong yu i stap klo-sap long yu.

  Yu no mas fraet blong yu sing-aot long hem

  Hem i giv-han taem yu ha-rem no-gud.

  Prea long Je-ho-va ol-taem.

(Sam narafala vas: Sam 65:5; Mat. 6:9-13; 26:41; Luk 18:1.)