Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 44

Prea Blong Man We i Gat Tingting Daon

Jusum wan Rikoding
Prea Blong Man We i Gat Tingting Daon
SOEM LONG

(Ol Sam 4:1)

 1. 1. Je-ho-va God mi as-kem yu blong ha-rem

  prea blong mi.

  Mi ka-sem kil, mi tra-bol gud,

  hat blong mi i he-vi.

  Mi mi no glad, ting-ting i fol-daon,

  mi slak tu-mas from.

  O God blong mi, plis hal-pem mi,

  mi wan-tem we yu glad.

  (KORES)

  Plis yu me-kem mi sta-nap strong.

  Taem mi no strong, yu gi-vim hop.

  Mi tra-bol gud, O Je-ho-va,

  Plis yu gi-vim pa-oa long mi.

 2. 2. Taem mi mi slak, Bae-bol i me-

  kem mi mi ha-rem gud,

  I ta-le-maot ol fi-ling we

  mi no naf blong ta-lem.

  Plis yu hal-pem mi blong bi-lif

  mo tras-tem Tok blong yu.

  Yes, lav blong yu i hae moa i

  bi-tim ting-ting blong mi.

  (KORES)

  Plis yu me-kem mi sta-nap strong.

  Taem mi no strong, yu gi-vim hop.

  Mi tra-bol gud, O Je-ho-va,

  Plis yu gi-vim pa-oa long mi.

(Sam narafala vas: Sam 42:6; 119:28; Rom 8:26; 2 Kor. 4:16; 1 Jon 3:20.)