Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 34

Mi Mas Holemstrong Long Jehova

Jusum wan Rikoding
Mi Mas Holemstrong Long Jehova
SOEM LONG

(Ol Sam 26)

 1. 1. Plis ja-jem mi Hae Mas-ta Je-ho-va,

  Mi mi tras-tem gud yu, mi ho-lem-strong long yu.

  Plis yu je-kem mo ske-lem laef blong mi,

  Yu me-kem mi mi klin blong mi ka-sem ble-sing.

  (KORES)

  Long saed blong mi, ting-ting blong mi i strong,

  Mi no mas le-go yu, mi ho-lem-strong long yu.

 2. 2. Mi no si-daon we-tem ol ra-bis man,

  Mi no lae-kem na-ting man we i stap gia-man.

  Plis God yu yu no spo-lem laef blong mi,

  We-tem ol man no-gud we i gat tu ting-ting.

  (KORES)

  Long saed blong mi, ting-ting blong mi i strong,

  Mi no mas le-go yu, mi ho-lem-strong long yu.

 3. 3. Mi mi lae-kem blong stap long haos blong yu.

  Wo-sip blong yu i klin, mi stap sing-sing long yu,

  Mi stap wok-baot raon long ol-ta blong yu.

  Ol man o-li sa-ve ha-rem tang-kiu blong mi.

  (KORES)

  Long saed blong mi, ting-ting blong mi i strong,

  Mi no mas le-go yu, mi ho-lem-strong long yu.

(Sam narafala vas: Sam 25:2.)