Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

SINGSING 28

Man We i Fren Blong Jehova

Man We i Fren Blong Jehova

(Ol Sam 15)

 1. 1. ?God, hu i fren blong yu?

  ?Yu yu stap sing-aot hu?

  ?Yu yu fren blong hu? ?Yu tras-tem hu?

  ?Hu i sa-ve gud yu?

  Man we i tras-tem yu,

  Mo i lae-kem Bae-bol.

  Man we i o-bei mo i stret man,

  Mo i fo-lem tru-tok.

 2. 2. ?God, hu i fren blong yu?

  ?Yu stap klo-sap long hu?

  ?Hu man we yu glad tu-mas long hem,

  Yu sa-ve nem blong hem?

  Man we i pre-sem yu,

  Mo i fo-lem Bae-bol.

  Man we ol-taem i me-kem i stret,

  Mo i tok tru ol-taem.

 3. 3. Mi mi prea strong long yu,

  Mo yu giv-han long mi.

  Mi wan-tem kam klo-sap moa long yu,

  Ol-taem yu ting-baot mi.

  Plis yu kam fren blong mi,

  stap fren blong mi ol-we.

  I no gat na-ra fren ol-sem yu.

  Yu yu bes-fren blong mi.

(Sam narafala vas: Sam 139:1; 1 Pita 5:6, 7.)