Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 25

Ol Spesel Man Blong God

Jusum wan Rikoding
Ol Spesel Man Blong God
SOEM LONG

(1 Pita 2:9)

 1. 1. God i ma-ke-maot sam man,

  Long ta-bu spi-rit blong hem.

  O-li ka-maot long wol ya

  Mo hem i glad long ol.

  (KORES)

  Ol spe-sel man blong yu,

  O-li ka-rem nem blong yu.

  La-vem yu, pre-sem yu.

  O-li ta-le-maot ol wok blong yu.

 2. 2. He-mia wan ta-bu ne-sen

  We hem i ti-jim tru-tok.

  O-li ka-maot long tu-dak

  Blong ka-sem laet blong God.

  (KORES)

  Ol spe-sel man blong yu,

  O-li ka-rem nem blong yu.

  La-vem yu, pre-sem yu.

  O-li ta-le-maot ol wok blong yu.

 3. 3. O-li wok-had blong fae-nem

  Ol na-ra-fa-la sip-sip.

  Ol-taem o-li o-bei gud.

  Mo ho-lem strong long Kraes.

  (KORES)

  Ol spe-sel man blong yu,

  O-li ka-rem nem blong yu.

  La-vem yu, pre-sem yu.

  O-li ta-le-maot ol wok blong yu.

(Sam narafala vas: Aes. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Kol. 1:13.)