Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 150

Yu Lukaot God, Hem Bambae i Sevem Yu

Jusum wan Rikoding
Yu Lukaot God, Hem Bambae i Sevem Yu
SOEM LONG

(Sefanaea 2:⁠3)

 1. 1. Ol ne-sen o-li joen

  Blong a-gen-sem King Ji-sas.

  Be God i ta-lem se i taem

  Blong rul blong man hem i lus.

  O-li no naf na-ting.

  King-dom blong God bae i rul.

  Bae Kraes i spo-lem ol e-ne-mi.

  Yes, bam-bae hem i no let.

  (KORES)

  Yu lu-kaot God, yu tras-tem hem.

  Yes, hem bam-bae i se-vem yu.

  Yu me-kem i stret,

  ho-lem-strong long hem,

  Mo sta-nap long saed blong King-dom.

  Nao bae yu luk pa-oa blong God

  We i se-vem yu.

 2.  2. Ol man o-li mas jus,

  Taem o-li ha-rem gud nius.

  Sam-fa-la o-li le-sin gud,

  Be sam-fa-la i no glad.

  Yu-mi ka-sem tra-bol,

  Be yu-mi no fraet na-ting.

  Hae God i kea long ol man blong hem,

  I ha-rem prea blong yu-mi.

  (KORES)

  Yu lu-kaot God, yu tras-tem hem.

  Yes, hem bam-bae i se-vem yu.

  Yu me-kem i stret,

  ho-lem-strong long hem,

  Mo sta-nap long saed blong King-dom.

  Nao bae yu luk pa-oa blong God

  We i se-vem yu.

(Sam narafala vas: 1 Saml. 2:9; Sam 2:​2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33.)