Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 149

Singsing Blong Win Long Faet

Jusum wan Rikoding
Singsing Blong Win Long Faet
SOEM LONG

(Eksodas 15:⁠1)

 1. 1. !Sing long Je-ho-va! Ta-bu nem blong hem i hae tu-mas.

  Hem nao i sa-kem ol man I-jip i go long si.

  Yu-mi pre-sem hem.

  From hem i gat ol-ge-ta pa-oa.

  Nem blong hem Je-ho-va.

  Ol-taem hem i win long faet.

  (KORES)

  Je-ho-va God, yu nao yu Hae King.

  Yu yu God we i no sa-ve je-nis.

  Bae yu spo-lem ol e-ne-mi blong yu,

  Mo yu lef-te-map nem blong yu.

 2. 2. Ol-ge-ta ne-sen, Bae o-li a-gens long Je-ho-va.

  O-li strong moa long King Fe-ro,

  be bae o-li lus.

  Big-fa-la faet ya,

  A-ma-ge-don i klo-sap tu-mas.

  Bae man i sa-ve se tru God,

  hem i Je-ho-va.

  (KORES)

  Je-ho-va God, yu nao yu Hae King.

  Yu yu God we i no sa-ve je-nis.

  Bae yu spo-lem ol e-ne-mi blong yu,

  Mo yu lef-te-map nem blong yu.

(Sam narafala vas: Sam 2:​2, 9; 92:8; Mal. 3:6; Rev. 16:16.)