Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 148

Bambae Jehova i Sevem Yumi

Jusum wan Rikoding
Bambae Jehova i Sevem Yumi
SOEM LONG

(2 Samuel 22:1-8)

 1. 1. Yu no-mo Je-ho-va i tru God we i laef.

  Ol wok blong yu o-li

  soe-maot pa-oa blong yu.

  I no gat wan god we i sa-ve me-kem

  ol-sem yu.

  Man no-gud bae i lus.

  (KORES)

  Je-ho-va i no sa-ve le-go stret man.

  Bam-bae hem i ol-sem strong-fa-la ples blong haed.

  Yu-mi no fraet, yu-mi bi-lif strong,

  tas-we yu-mi

  Ta-le-maot se bae God i se-vem

  ol man blong hem.

 2. 2. Taem ded i kam klo-sap long mi, mi krae, mi se:

  “Plis yu gi-vim pa-oa,

  blong mi no sa-ve fraet.”

  Long haos blong yu, yu ha-rem krae ya blong mi:

  “Je-ho-va,

  Plis se-vem mi, Hae God.”

  (KORES)

  Je-ho-va i no sa-ve le-go stret man.

  Bam-bae hem i ol-sem strong-fa-la ples blong haed.

  Yu-mi no fraet, yu-mi bi-lif strong,

  tas-we yu-mi

  Ta-le-maot se bae God i se-vem

  ol man blong hem.

 3.  3. Long he-ven bae yu sing-aot

  strong ol-sem tan-da.

  Ol e-ne-mi i fraet,

  ol man blong yu i glad.

  Yu me-kem ev-ri sam-ting we yu wan-tem.

  Yu tru God.

  Yu se-vem man blong yu.

  (KORES)

  Je-ho-va i no sa-ve le-go stret man.

  Bam-bae hem i ol-sem strong-fa-la ples blong haed.

  Yu-mi no fraet, yu-mi bi-lif strong,

  tas-we yu-mi

  Ta-le-maot se bae God i se-vem

  ol man blong hem.

(Sam narafala vas: Sam 18:​1, 2; 144:​1, 2.)