Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 145

Promes Blong God Blong Wan Paradaes

Jusum wan Rikoding
Promes Blong God Blong Wan Paradaes
SOEM LONG

(Luk 23:43)

 1. 1. Taem Ji-sas Kraes i ru-lum wol ya,

  Bae man i laef long pa-ra-daes.

  Tru, hem i mas te-ke-maot ol sin.

  Bae krae mo ded, o-li fi-nis.

  (KORES)

  Bae wol i kam wan pa-ra-daes.

  Yu-mi bi-lif long pro-mes ya.

  Klo-sap nao Kraes bae i me-kem

  Sam-ting ya we God i wan-tem.

 2. 2. I no long-taem, bae Kraes i gi-vim

  Laef long ol man we o-li ded.

  Pro-mes blong hem, bae i kam-tru se:

  ‘Bam-bae yu stap long Pa-ra-daes.’

  (KORES)

  Bae wol i kam wan pa-ra-daes.

  Yu-mi bi-lif long pro-mes ya.

  Klo-sap nao Kraes bae i me-kem

  Sam-ting ya we God i wan-tem.

 3. 3. Pro-mes we Kraes i me-kem bi-fo

  Bae i kam-tru, from hem i King.

  Tang-kiu tu-mas long Je-ho-va God.

  Yu-mi sing-sing blong pre-sem hem.

  (KORES)

  Bae wol i kam wan pa-ra-daes.

  Yu-mi bi-lif long pro-mes ya.

  Klo-sap nao Kraes bae i me-kem

  Sam-ting ya we God i wan-tem.

(Sam narafala vas: Mat. 5:5; 6:10; Jon 5:​28, 29.)