Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

SINGSING 143

Yumi Mas Wet, Wekap gud, Mo Wok Strong

Yumi Mas Wet, Wekap gud, Mo Wok Strong

(Rom 8:20-25)

 1. 1. Tru-fa-la God i wo-kem taem.

  Yes, nem blong hem Je-ho-va God.

  Stret taem i kam blong luk-sa-ve,

  Se hem no-mo i mas rul.

  (KORES)

  Yu-mi mas wet, we-kap gud, mo wok strong.

  Yu-mi ting-baot pra-pa laef ya,

  We God i pro-mes bi-fo.

 2. 2. Long-taem fi-nis God i pu-tum,

  Stret taem blong Kraes i me-kem faet.

  Na-ting se ol man i a-gens,

  Bae Kraes i wi-nim faet ya.

  (KORES)

  Yu-mi mas wet, we-kap gud, mo wok strong.

  Yu-mi ting-baot pra-pa laef ya,

  We God i pro-mes bi-fo.

 3. 3. Te-de, yu-mi ha-rem no-gud.

  Be yu-mi wet, yu-mi bi-lif.

  A-ma-ge-don i kam klo-sap.

  Bae yu-mi fri ol-ge-ta.

  (KORES)

  Yu-mi mas wet, we-kap gud, mo wok strong.

  Yu-mi ting-baot pra-pa laef ya,

  We God i pro-mes bi-fo.

(Sam narafala vas: Mat. 25:13; Luk 12:36.)