Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 137

Ol Woman Blong Bilif, Ol Kristin Sista

Jusum wan Rikoding
Ol Woman Blong Bilif, Ol Kristin Sista
SOEM LONG

(Rom 16:2)

 1. 1. Se-ra, Es-ta, Me-ri, Rut mo plan-te moa,

  O-li waes, o-li o-na long man blong ol.

  Ol-taem o-li fren gud we-tem Je-ho-va.

  Yu-mi sa-ve ol from strong bi-lif blong ol.

  Maet sam-fa-la yu-mi no sa-ve gud,

  Be God i la-vem ol from o-li bi-lif tu.

 2. 2. Ol wo-man ya o-li me-kem stret fa-sin.

  O-li o-bei, o-li kaen, o-li no fraet.

  Yu-mi lae-kem ol gud-fa-la fa-sin ya,

  I gud yu-mi fo-lem ek-sam-pol blong ol.

  Kris-tin sis-ta we yu fo-lem sem rod,

  Yu sta-nap strong ol-taem mo yu yu ha-rem-gud.

 3. 3. Yu ma-ma, yang gel, sis-ta, waef, no wi-do,

  Yu gi-vim taem blong yu mo yu glad blong wok.

  Yu gat ting-ting daon mo yu yu o-bei gud.

  God i glad long yu, yu no mas fraet na-ting.

  Kris-tin sis-ta, God i me-kem yu strong.

  Yes, yu mas bi-lif se bae God i ble-sem yu.