Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 13

Yumi Folem Fasin Blong Kraes

Jusum wan Rikoding
Yumi Folem Fasin Blong Kraes
SOEM LONG

(1 Pita 2:21)

 1. 1. Hae God i soe-maot lav,

  Long ev-ri man long wol.

  Taem hem i gi-vim laef blong Fas-bon blong hem.

  Ji-sas i bon long wol.

  Mes-ae-a i kam-tru,

  Blong i lef-te-map nem blong Je-ho-va.

 2. 2. Kraes i lae-kem Bae-bol,

  I ol-sem bred long hem.

  Bae-bol i gi-vim waes mo sa-ve long hem.

  Kraes i wok-had blong God.

  Hem i ti-jim yu-mi.

  Ol-taem Je-ho-va i glad long Ji-sas.

 3. 3. Yu-mi bi-aen long Kraes,

  Fo-lem fa-sin blong hem.

  Hem i nam-ba-wan ek-sam-pol blong yu-mi.

  Mo ev-ri dei yu-mi

  Lef-te-map nem blong God.

  Bae Je-ho-va God i glad long yu-mi.

(Sam narafala vas: Jon 8:29; Efes. 5:2; Fil. 2:5-7.)