Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 128

Yu Mas Stanap Strong Go Kasem En

Jusum wan Rikoding
Yu Mas Stanap Strong Go Kasem En
SOEM LONG

(Matiu 24:⁠13)

 1. 1. Hae God i no sa-ve gia-man.

  Pro-mes blong hem i tru.

  Yu sa-ve tras-tem ol sam-ting

  We yu la-nem long Bae-bol.

  Yu mas gat bi-lif we i strong,

  Mo yu ting-baot Dei blong God.

  Fa-sin blong yu i kam gud moa,

  Taem yu sta-nap strong ol-taem.

 2. 2. Yu mas lu-kaot blong no lu-sum

  Lav we yu gat fas-taem.

  Mo taem tra-bol i bi-tim mak,

  Yu no mas le-go Hae God.

  Long ev-ri tra-bol yu ka-sem,

  Yu no mas fraet mo sek-sek.

  Je-ho-va bae i hal-pem yu,

  I klo-sap long yu ol-taem.

 3.  3. Yu mas sta-nap strong ka-sem en,

  Blong God i se-vem yu.

  God bae i rae-tem nem blong yu,

  Long ta-bu buk ya blong laef.

  Taem yu yu sta-nap strong ol-taem,

  Bae yu fren gud we-tem God.

  Je-ho-va bae i glad long yu,

  Mo yu bae yu glad big-wan.