Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 11

Ol Samting We God i Wokem i Presem Hem

Jusum wan Rikoding
Ol Samting We God i Wokem i Presem Hem
SOEM LONG

(Ol Sam 19)

 1. 1. Je-ho-va God, wok blong yu i plan-te.

  Long skae mo wol man i luk ol-ge-ta.

  Ol sam-ting ya o-li no sa-ve tok,

  Be long ful-wol o-li stap pre-sem yu.

  Ol sam-ting ya o-li no sa-ve tok,

  Be long ful-wol o-li stap pre-sem yu.

 2. 2. Man we i waes hem i o-na long yu,

  Hem i me-kem ol wok we yu wan-tem.

  Ol loa blong yu i me-kem man i waes.

  O-li gud moa wi-nim sil-va mo gol.

  Ol loa blong yu i me-kem man i waes.

  O-li gud moa wi-nim sil-va mo gol.

 3. 3. Mi sa-ve yu, nao laef blong mi i gud.

  Mo tok blong yu i soem stret rod long mi.

  Ble-sing blong yu i nam-ba-wan tu-mas.

  Ol-taem bae mi lef-te-map nem blong yu.

  Ble-sing blong yu i nam-ba-wan tu-mas.

  Ol-taem bae mi lef-te-map nem blong yu.

(Sam narafala vas: Sam 12:6; 89:7; 144:3; Rom 1:20.)