Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 107

God i Soemaot Eksampol Blong Lav

Jusum wan Rikoding
God i Soemaot Eksampol Blong Lav
SOEM LONG

(1 Jon 4:19)

 1. 1. Hae God i fas-wan we hem i la-vem man,

  I soe-maot rod blong lav.

  Ek-sam-pol blong hem i ti-jim gud yu-mi.

  Yu-mi fo-lem fa-sin blong hem.

  Yes, God i sa-nem stret Boe blong hem Ji-sas,

  I kam long wol ya blong pe-maot ol sin-man.

  Tru, he-mia nao lav, we i big-wan tu-mas.

  Tru-fa-la lav, i fa-sin blong God.

 2. 2. Fa-sin blong yu-mi blong la-vem ol bra-ta,

  Hem i tru, strong mo tru.

  Tas-we yu-mi mas giv-giv-han long yu-mi,

  Ol ol-fa-la mo yang-fa-la.

  Yu-mi stap soe-maot tru lav long Je-ho-va,

  Taem yu-mi la-vem ol bra-ta, ev-ri-wan.

  Yu-mi fo-gi-vim ol smo-smol mas-tik tu.

  Yes, yu-mi mas la-vem ol bra-ta.

 3. 3. Yu-mi joen wan-ples, yu-mi kam wan fam-le,

  Ol bra-ta mo sis-ta.

  Hae God i sing-aot yu-mi, i ta-lem se:

  “Yu kam, yu luk, tru-fa-la lav.”

  Yes, kam ha-rem-gud, yu-mi ol tru Kris-tin.

  Spi-rit blong Hae God, Bae-bol mo ol bra-ta

  I hal-pem yu-mi blong ting-baot ol-taem se:

  Je-ho-va God, hem i God blong lav.