Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yu Yu Mas Stanap Strong

Yu Yu Mas Stanap Strong
SOEM LONG

Daonlodem:

 1. 1. I tudak yet.

  Niu dei i stat,

  Nao hem i stat blong prea

  From famle blong hem

  Mo ol brata tu:

  “Papa, givim strong tingting.”

  Taem laef i kam had tumas,

  Hem i gohed blong tingbaot hop,

  Hem i kaen long ol man.

  Mo oltaem—i tingbaot singsing ya:

  (KORES)

  ‘Bae mi mekem yu strong.

  Yu yu no mas fraet.

  Mi stap wetem yu.

  Bae mi halpem yu.’

  Yu yu mas stanap strong.

  Beswan singsing blong hem.

  Yes “God bae i mekem,

  We yu yu stanap strong.”

  (JOENEM)

  Nao i taem blong go wok—

  From nid blong famle—

  I no isi evri dei.

  Be ol fren blong hem

  Oli kea gud long hem,

  So i no nid blong wari.

 2. 2. Yes hem i luk

  Long God oltaem,

  Nao hem i stanap strong.

  Be from dei i sot—

  Mo i gat plante wok yet—

  Nao hem i prea, long hat blong hem.

  Leg i soa mo han i taed—

  Hem i stap mekem bes blong hem.

  Be paoa i kambak

  Taem we hem, i tingbaot singsing ya:

  (KORES)

  ‘Bae mi mekem yu strong.

  Yu yu no mas fraet.

  Mi stap wetem yu.

  Bae mi halpem yu.’

  Yu yu mas stanap strong.

  Beswan singsing blong hem.

  Yes “God bae i mekem,

  We yu yu stanap strong.”

  Yes “God bae i mekem,

  We yu yu stanap strong.”