Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Mi Trastem Yu

Mi Trastem Yu
SOEM LONG

Daonlodem:

 1. 1. Olsem rus blong wan tri long graon,

  Tok blong yu i godaon

  Insaed long hat nao tingting i kam kwaet mo i gat pis.

  Nomata wanem i kam,

  Wetem waes ya blong heven,

  Ol trutok ya i mekem mi tingbaot oltaem blong

  (KORES)

  Gohed; mo no mas fraet.

  Holemstrong long tok blong Jehova.

  (KORES)

  Long trabol taem, tok blong yu

  I mekem se mi stanap strong.

  From samting ya, evri dei mi trastem yu moa.

 2. 2. Taem wol ya i traem daonem mi,

  Blong lego ol trutok ya,

  Mi luk long yu from we yu stap klosap oltaem.

  I tektaem blong tingting dip—

  Blong ol tok i gat paoa,

  Putum long hat blong i save halpem mi blong

  (KORES)

  Gohed; mo no mas fraet.

  Holemstrong; long tok blong Jehova.

  No tingbaot ol trabol blong naoia.

  Tingbaot ol samting we mi no luk.

  (KORES)

  Long trabol taem, tok blong yu

  I mekem se mi stanap strong.

  From samting ya, evri dei mi trastem yu moa—

  Yu moa.

  (KORES)

  Gohed; mo no mas fraet.

  Holemstrong long tok blong Jehova.

  No tingbaot ol trabol blong naoia.

  Tingbaot ol samting we mi no luk.

  (KORES)

  Long trabol taem, tok blong yu

  I mekem se mi stanap strong.

  From samting ya, evri dei mi trastem yu moa.