Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Evridei i Gat Wari Blong Hem

Evridei i Gat Wari Blong Hem
SOEM LONG

Daonlodem:

 1. 1. Mi save se klosap nao bae Paradaes i kam,

  Mo mi gat strong bilif se bae ol trabol i finis.

  Be taem we mi kasem hadtaem,

  I had blong mi tingbaot fiuja,

  Mo blong mi haremsave se Jehova i lavem mi.

  Be hem i stap wetem mi.

  (KORES)

  Nao mi prea long God long fulhat.

  Taem mi mi wari bitim mak,

  Mi mi save trastem hem.

  Yes hem i stap; klosap oltaem.

  Baebol i givim paoa

  Mo ol fren oli givhan.

  Yes, evridei i gat wari blong hem.

  So mi no mas wari tumas;

  Lego ol wari blong tumoro;

  Nao mi kasem pis.

  No wari tumas.

 2. 2. So folemgud ol toktok ya,

  From mi kea long yu.

  Traem tingbaot ol blesing tu,

  I no ol trabol nomo.

  God i lavem yu tumas,

  Taswe i givim boe blong hem.

  Hem i wantem we yumi laef,

  So yu mas trastem hem oltaem.

  Yu no mas fraet tumas.

  (KORES)

  Prea long God long fulhat.

  Taem yumi wari bitim mak,

  Yumi save trastem hem.

  Yes, hem i stap klosap oltaem.

  Baebol i givim paoa

  Mo ol fren oli givhan.

  Yes, evridei i gat wari blong hem.

  So yu no mas wari tumas;

  Lego ol wari blong tumoro;

  Nao yu kasem pis.

  No wari tumas.

  (KORES)

  Prea long God long fulhat.

  Taem yumi wari bitim mak,

  Yumi save trastem hem.

  Yes, hem i stap klosap oltaem.

  Baebol i givim paoa

  Mo ol fren oli givhan.

  Yes, evridei i gat wari blong hem.

  So yu no mas wari tumas;

  Lego ol wari blong tumoro;

  Nao yu kasem pis—

  No wari tumas

  No wari tumas.