Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | HIBRUS 11

?From Wanem Bilif i Impoten?

?From Wanem Bilif i Impoten?

11:1, 6, 33-38

?Olsem wanem strong bilif i save halpem yu long ol taem olsem?

  • Taem yu kasem wan wok we yu harem se yu no naf blong mekem. ​—Hib 11:8-10

  • Taem wan famle o fren blong yu i ded.​—Hib 11:17-19

  • Taem gavman i putum tabu long wosip blong yumi.​—Hib 11:23-26