Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

●○○ PRIJ

Kwestin: ?Wanem tingting blong God long ol man we oli wantem save hem?

Vas: 1Pi 5:6, 7

Nekis Taem: ?Wanem i soemaot se God i tingbaot yumi wanwan?

○●○ FAS VISIT

Kwestin: ?Wanem i soemaot se God i tingbaot yumi wanwan?

Vas: Mt 10:29-31

Nekis Taem: ?Olsem wanem yumi save se God i savegud yumi?

○○● SEKEN VISIT

Kwestin: ?Olsem wanem yumi save se God i savegud yumi?

Vas: Sam 139:1, 2, 4

Nekis Taem: ?Yumi kasem wanem blesing taem God i kea long yumi?