Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Trenem Olgeta Blong Oli Gohed Blong Prij

Trenem Olgeta Blong Oli Gohed Blong Prij

Taem ol niufala pablisa oli kasem gudfala trening blong, gohed blong prij mo gat strong tingting blong prij, oltaem oli kam ol pablisa we oli gohed gud long wok blong prij. (Prov 22:6; Fil 3:16) Hemia sam samting we yu save mekem blong givhan long wan Baebol studen blong i save kam wan gudfala man blong prij:

  • Yu stat blong trenem Baebol studen blong yu taem hem i kam pablisa. (km 8/15 pej 1) Yu givhan long hem blong i luksave se i impoten blong prij evri wik. (Fil 1:10) Yu tokbaot ol gudfala samting long saed blong teritori. (Fil 4:8) Yu leftemap tingting blong hem blong i prij wetem brata we i lukaot long grup blong prij mo ol narafala pablisa, blong hem i save lanem sam moa samting long olgeta.—Prov 1:5; km 10/12 pej 6 haf 3

  • Afta we Baebol studen blong yu i baptaes, yu no stop blong leftemap tingting blong hem mo trenem hem long wok blong prij, speseli sipos hem i no finisim buk ya “God i Lavem Yu.”km 12/13 pej 7

  • Yu yusum wan fastok we isi nomo, taem yu prij wetem wan niufala pablisa. Afta we yu lesin long hem taem hem i prij, i gud yu talem gudfala toktok long hem. Tokbaot sam rod we i save givhan long hem blong i kam gud moa long wok blong prij.—km 5/10 pej 7