Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

WAJTAOA

Kwestin: Yumi evriwan i nidim we narafala i mekem yumi harem gud. ?Be hu i save mekem yumi harem gud?

Vas: 2Ko 1:3, 4

Soemaot: Wajtaoa ya i tokbaot olsem wanem God i save mekem yumi harem gud bakegen.

WAJTAOA (las pej)

Kwestin: Samfala oli ting se Kingdom blong God i stap long hat blong man. Sam narafala oli ting se ol man nomo oli mas traehad blong mekem se wol i gat pis. ?Wanem tingting blong yu?

Vas: Da 2:44

Soemaot: Baebol i talem se, Kingdom blong God hem i wan tru gavman. Magasin ya i tokbaot sam moa samting we Baebol i talem long saed blong Kingdom ya.

TIJIM TRUTOK

Kwestin: ?Olsem wanem yumi save se God i stap tingbaot yumi?

Vas: 1Pi 5:7

Trutok: God i wantem se yumi prea long hem from we hem i stap tingbaot yumi.bh pej 17 bokis.

YU WOKEM WAN FASTOK BLONG YU

Kwestin:

Vas:

Soemaot: