Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Sipos Yu Mitim Wan Pikinini Long Haos

Sipos Yu Mitim Wan Pikinini Long Haos

Sipos yu mitim wan pikinini long haos, yu mas askem blong toktok wetem papa no mama blong hem. Hemia i soemaot se yu respektem tufala. (Pro 6:20) Sipos pikinini ya i askem long yu blong yu go insaed, yu no mas go. Sipos papa no mama blong hem i no stap, yu save gobak long wan narafala taem.

Sipos pikinini ya i bigwan lelebet, maet hem i gat 15 no 16 yia olsem, long taem ya tu, i moa gud yu askem blong toktok wetem papa no mama blong hem. Taem tufala i no stap, yu save askem long hem sipos papa mo mama blong hem i letem hem i jusum ol buk we hem i wantem ridim. Sipos yes, yu save givim wan magasin long hem mo yu tokbaot jw.org.

Taem yu gobak blong visitim wan yangfala we i intres, i moa gud yu askem blong toktok wetem papa no mama blong hem. Long rod ya, yu save talem from wanem yu kam, mo yu save soem ol advaes blong Baebol we i save givhan long ol famle. (Sam 119:86, 138) Sipos yu soemaot respek mo yu tingbaot ol papa mo mama, bambae yu givim gudfala witnes mo yu gat janis blong talemaot gud nius long famle ya.1Pi 2:12.