Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL SAM 119

“Folem Loa Blong Jehova”

“Folem Loa Blong Jehova”

Blong folem ol loa blong Jehova, yumi mas gat tingting daon mo yumi mas rere blong folem ol advaes blong hem. Baebol i tokbaot plante gudfala man we yumi save folem eksampol blong olgeta. Wan long olgeta, hemia man blong raetem Ol Sam we i folem loa blong Jehova mo i trastem hem.

Blong kasem trufala glad, yumi mas folem ol loa blong Jehova

119:1-8

Josua i soemaot se hem i trastem fulwan loa blong Jehova. Hem i save se hem i mas trastem Jehova long fulhat blong hem, blong hem i save glad mo gat wan gudfala laef

Tok blong God i givim strong tingting long yumi blong winim ol trabol blong laef

119:33-40

Jeremaea i soemaot se hem i gat strong tingting mo i trastem Jehova, taem hem i kasem ol trabol blong laef. Hem i no mekem laef blong hem i fasfas. Hem i gohed nomo blong mekem wok blong Jehova

Stret save blong Baebol i mekem se yumi gat strong tingting blong prij

119:41-48

Pol i no fraet blong talemaot trutok long eni man. Taem hem i prij long haeman ya Filiks, hem i trastem Jehova fulwan se bambae i givhan long hem.

?Weples mi save soemaot moa se mi gat strong tingting blong prij?

  • Long skul

  • Long wok

  • Ol famle

  • Ol narafala