Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Traem Kamgud Moa—Askem Long Man We i Intres Blong i Kam Long Miting

Traem Kamgud Moa—Askem Long Man We i Intres Blong i Kam Long Miting

?FROM WANEM I IMPOTEN?: Miting i givim janis long yumi, blong yumi ‘sing long Jehova blong presem hem.’ (Sam 149:1) Long ol miting, yumi lanem olsem wanem blong mekem samting we God i wantem. (Sam 143:10) Ol man we oli intres mo ol Baebol stadi oli gohed gud taem oli kam long ol miting.

?YU MEKEM OLSEM WANEM?

  • Yu givim pepa long man we i intres, blong singaot hem i kam long miting. Yu no nid blong wet kasem we yu statem wan Baebol stadi.Re 22:17

  • Yu tokbaot ol samting we i hapen long miting, mo samting we bambae yumi tokbaot long nekis miting. Yu save yusum: pepa blong singaot man i kam long miting, video ya ?Wanem i Stap Hapen Insaed Long Haos Kingdom?, mo lesen 5 mo 7 blong buklet ya ?Hu i Stap Mekem Samting We Jehova i Wantem?

  • Yu talem long hem se yu glad blong tekem hem long trak blong yu sipos i nidim, no yu givhan long hem blong i jusum klos we i stret. Yu sidaon klosap long hem long miting, mo yu serem ol buk blong yu wetem hem. Yu tekem hem i go blong sekhan long ol narafala