Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL SAM 142-150

“Jehova i Hae We i Hae, Mo i Stret Blong Leftemap Nem Blong Hem”

“Jehova i Hae We i Hae, Mo i Stret Blong Leftemap Nem Blong Hem”

145:1-5

From we Deved i luksave se Jehova i hae we i hae, hem i wantem presem hem blong olwe

145:10-12

Olsem Deved, oltaem ol man blong Jehova oli wantem tokbaot ol bigfala wok we hem i mekem

145:14

Deved i savegud se Jehova i wantem lukaotgud long ol man blong hem mo hem i gat paoa blong mekem olsem