Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | JON 11-12

Gat Sore Olsem Jisas

Gat Sore Olsem Jisas

11:23-26, 33-35, 43, 44

?From wanem fasin sore blong Jisas i spesel?

  • Hem i putum hem wan long ples blong narafala we i harem nogud, nating se hem i no gotru long evri trabol we ol man oli fesem

  • Hem i no sem blong soemaot ol filing blong hem

  • Hem i faswan blong halpem narafala we i gat nid