Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | JON 15-17

“Yufala i No Blong Wol Ya”

“Yufala i No Blong Wol Ya”

15:19, 21; 16:33

  • Jisas i winim wol taem hem i no joen nating long eni samting blong wol

  • Ol man blong Jisas oli nidim strong tingting blong oli no kam doti long ol rabis fasin mo ol aksen blong ol man blong wol

  • Taem yumi tingting dip long eksampol blong Jisas, we hem i winim wol finis, yumi save gat strong tingting blong mekem olsem hem