Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

●○○PRIJ

Kwestin: ?Olsem wanem yumi save se ol trabol blong yumi oli no ol panis we i kam long God?

Vas: Jem 1:13

Nekis Taem: ?From wanem yumi safa?

○●○FAS VISIT

Kwestin: ?From wanem yumi safa?

Vas: 1Jo 5:19

Nekis Taem: ?God i harem olsem wanem taem hem i luk we yumi safa?

○○●SEKEN VISIT

Kwestin: ?God i harem olsem wanem taem hem i luk we yumi safa?

Vas: Eks 3:7

Nekis Taem: ?God bambae i mekem wanem blong finisim fasin safa?