Ol brata mo sista long Malawi oli soem Kristin lav

KRISTIN WOK MO LAEF BUK BLONG MITING Oktoba 2018

Ol Fastok

Ol fastok we oli tokbaot from wanem ol man oli safa mo samting we God bambae i mekem.

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

Jisas i Kea Long Ol Sipsip Blong Hem

Jisas, gudfala man blong lukaot long sipsip, i savegud ol sipsip blong hem, i save nid, slak fasin, mo gudfala fasin blong olgeta.

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

Gat Sore Olsem Jisas

?From wanem fasin sore blong Jisas i spesel?

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

“Mi Mi Soemaot Eksampol Long Yufala”

Jisas i tijim ol aposol blong oli gat tingting daon mo mekem ol wok we i daon blong halpem ol narafala.

LAEF BLONG OL KRISTIN

Lav i Makemaot Ol Tru Kristin—Yu No Mas Tingbaot Yu Nomo Mo Kros Kwik

Blong soem lav olsem Jisas, yumi mas tingbaot narafala fastaem mo no kros kwik.

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

“Yufala i No Blong Wol Ya”

Ol man blong Jisas oli nidim strong tingting blong oli no kam doti long ol samting blong wol.

LAEF BLONG OL KRISTIN

Lav i Makemaot Ol Tru Kristin—Gohed Blong Joengud Oltaem

Yumi mas soemaot lav, blong yumi save joen gud.

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

Jisas i Talemaot Trutok

Yumi ol disaepol blong Jisas yumi talemaot trutok long tok mo aksen blong yumi.

LAEF BLONG OL KRISTIN

Lav i Makemaot Ol Trufala Kristin—Yu Mas Glad Long Trutok Nomo

Yumi mas talemaot trutok mo yumi mas glad long trutok, talem trutok, nating se yumi laef long wan wol we i fulap long giaman mo ol rabis fasin.