Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Ol Yangfala We Oli “Strong Blong Mekem Ol Gudfala Wok”

Ol Yangfala We Oli “Strong Blong Mekem Ol Gudfala Wok”

Long leta we Pol i raetem i go long Taetas, hem i talem se ol yangfala, hemia i minim Taetas tu, oli mas traehad blong “soemaot gudfala eksampol long fasin blong mekem ol gudfala wok.” (Tae 2:6, 7) Mo long sem japta ya, hem i talem se ol man blong Jehova oli mas klin, blong oli “strong blong mekem ol gudfala wok.” (Tae 2:14) Wan long ol gudfala wok ya hemia blong prij mo tijim Kingdom blong God long ol man. Sipos yu yu wan yangfala, ?yu save yusum paoa blong yu blong mekem haftaem o fultaem paenia?—Pro 20:29.

Sipos yu wantem kam wan paenia, i gud yu stat blong tingrere mo mekem sam jenis long laef blong yu. (Lu 14:28-30) Eksampol, ?olsem wanem blong kasem mane we yu nidim blong sapotem yu long wok ya? ?Olsem wanem blong kasem ol aoa blong yu? I gud yu tokbaot ol samting ya long prea blong yu. (Sam 37:5) Yu toktok long papa mama blong yu, mo wetem ol paenia we oli gat gudfala ekspiriens. Nao biaen, yu save wok sloslo blong kasem mak blong yu. !Jehova bambae i blesem yu taem yu traehad blong mekem wok blong hem!

WAJEM VIDEO YA Ol YANGFALA WE OLI ONA LONG JEHOVA, MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?Wanem ol hadtaem we sam brata sista oli winim blong oli save paenia, mo oli mekem samting ya olsem wanem?

  • ?Olsem wanem ol papa mama oli save halpem ol pikinini blong olgeta blong oli kam fultaem paenia?

  • ?From wanem i impoten blong gat wan gudfala program?

  • ?Olsem wanem kongregesen i save givhan mo leftemap tingting blong ol paenia?

  • ?Wanem ol blesing we ol paenia oli kasem?

?Olsem wanem blong kasem mak blong fultaem paenia?