Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Joen Oltaem Wetem Olgeta We Oli Lavem Jehova

Joen Oltaem Wetem Olgeta We Oli Lavem Jehova

?From wanem yumi mas joen oltaem wetem ol man we oli lavem Jehova? From we ol man we yumi joen oltaem wetem olgeta, oli save pulum yumi blong mekem samting we i stret o samting we i no stret. (Pro 13:20) Taem King Joas i joen oltaem wetem Hae Pris Jehoeada, hem i “mekem ol samting we Hae God i glad long hem.” (2Kr 24:2) Be afta we Jehoeada i ded, Joas i lego Jehova from we ol rabis fren oli pulum hem.—2Kr 24:17-19.

Long faswan handred yia, aposol Pol i talem se Kristin kongregesen i olsem “wan bigfala haos” mo ol memba blong kongregesen oli olsem “ol plet mo ol dis” insaed long haos ya. Yumi save gohed blong stap olsem ol gudfala “plet mo ol dis we oli blong yusum long ol spesel taem,” taem yumi lukaotgud blong no joen wetem eni man, nating se hem i famle blong yumi o wan fren long kongregesen we i stap mekem samting we Jehova i no laekem. (2Ti 2:20, 21) Taswe, i gud yumi gohed blong fren mo joen wetem olgeta we oli lavem Jehova mo we oli pulum yumi blong mekem wok blong hem.

WAJEM VIDEO YA STAP LONGWE LONG OL RABIS FREN, MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?Olsem wanem yumi save stat blong joen wetem ol rabis fren?

  • ?Wanem i halpem ol trifala Kristin ya blong oli lego ol rabis fren?

  • ?Wanem sam rul blong Baebol we i save halpem yu blong jusum gud ol fren?

?Mi mi olsem ol gudfala “plet mo ol dis we oli blong yusum long ol spesel taem”?—2Ti 2:21