Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | LUK 21-22

“Klosap Nao Bambae Yufala i Fri”

“Klosap Nao Bambae Yufala i Fri”

21:25-28

I no longtaem Jisas bambae i kamtru, olsem wan Man blong kilim i ded ol nogud man mo Sevem ol gudfala man. Yumi mas reregud long saed blong spirit, olsem nao yumi save sef.