Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Wokem Ol Fasin We God i Wantem​—Bilif

Wokem Ol Fasin We God i Wantem​—Bilif

?FROM WANEM I IMPOTEN?:

  • Yumi nidim bilif blong mekem God i glad.—Hib 11:6

  • Yumi naf blong stanap strong long ol trabol taem yumi bilif long ol promes blong God.—1Pi 1:6, 7

  • Yumi save mekem sin sipos yumi no gat bilif.—Hib 3:12, 13

?YU MEKEM OLSEM WANEM?:

?Olsem wanem mi save mekem bilif blong mi mo famle blong mi i strong?

WAJEM VIDEO YA WOKEM FASIN WE I MEKEM YU YU HOLEMSTRONG—BILIF MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?Wanem ya “giaman se yumi bilif”? (1Ti 1:5)

  • Blong gat strong bilif, ?wanem ol nogud fasin we yumi mas blokem?

  • ?From wanem yumi nidim bilif long taem blong bigfala trabol? (Hib 10:39)