Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL SAM 87-91

Gohed Blong Stap Aninit Long Han Blong Jehova

Gohed Blong Stap Aninit Long Han Blong Jehova

Yu sef taem yu “stap aninit long han” blong Jehova

91:1, 2, 9-14

  • Sipos yu givim laef blong yu long Jehova mo yu baptaes, yu stap aninit long han blong hem

  • Olgeta we oli no trastem God oli no save sef ples ya

  • Olgeta we oli stap aninit long han blong Jehova oli save stap gud we i nogat wan man no wan samting we i save spolem bilif no lav we oli gat long Jehova

Man blong kasem pijin i wantem kasem yumi

91:3

  • Ol pijin oli no save kam klosap long ol man, taswe i no isi blong kasem olgeta

  • Man blong kasem pijin i luklukgud fasin blong pijin blong faenem wan rod blong kasem

  • Setan i olsem wan man blong kasem pijin, hem i luklukgud ol fasin blong yumi blong i kasem yumi

Fo trap we Setan i yusum:

  • Fraet long ol narafala man

  • Ronem ol sas samting

  • Wajem ol samting we oli no stret

  • Trabol we i kamaot bitwin tu kristin