Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

1-7 Ogis

OL SAM 87-91

1-7 Ogis
 • Singsing 49 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Gohed Blong Stap Aninit Long Han Blong Jehova”: (10 minit)

  • Sam 91:1, 2—Yu sef taem yu “stap aninit long han” blong Jehova (w10 1/2 pej 28-29 haf 10-11)

  • Sam 91:3—Setan i olsem wan man blong kasem pijin, we i wantem kasem yumi (w07 1/10 pej 29-32 haf 1-18)

  • Sam 91:9-14—Jehovah i sefples blong yumi (w10 1/1 pej 16-17 haf 13-14; w01 15/11 pej 18-20 haf 13-19)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Sam 89:34-37—?Ol vas ya oli tokbaot wanem kontrak? ?Jehova i yusum wanem pijatok blong soemaot se rul blong Jisas bambae i stap olwe? (w14 15/10 pej 7 haf 14; w07 15/7 pej 32 haf 3-4 (E/F)

  • Sam 90:10, 12—?From we laef blong yumi i sotfala nomo, yumi mas mekem wanem? (w06 1/8 pej 19 haf 4; w01 15/11 pej 13 haf 19)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we mi mi luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem vas long Baebol riding ya we mi save yusum long wok blong prij?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Sam 90:1-17

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Rerem Ol Fastok Blong Manis Ya: (15 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu soemaot video blong ol fastok blong manis ya, mo yu tokbaot gudfala samting long fastok ya. Yu mekem sem mak long ol narafala fastok. Yu pulum ol pablisa blong oli wokem wan fastok blong olgeta.

LAEF BLONG OL KRISTIN

 • Singsing 141

 • Lokol nid: (5 minit)

 • Traem Kamgud Moa–Givhan Long Baebol Stadi Blong i Gohed Kasem We i Baptaes”: (10 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu askem kwestin long wan pablisa we i givhan long wan Baebol stadi blong i gohed kasem we i baptaes. ?Olsem wanem yu givhan long Baebol stadi ya blong i lavem Jehova? ?Yu givhan long hem olsem wanem blong i kasem ol mak blong hem?

 • Baebol Stadi Blong Kongregesen: (30 minit) fg japta 5, 6

 • Tingtingbak Mo Tokbaot Miting Blong Nekis Wik (3 minit)

 • Singsing 137 Mo Prea