Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

●○○ PRIJ

Kwestin: ?Yumi laef blong mekem wanem?

Vas: Je 1:27, 28

Nekis Taem: ?From wanem yumi save trastem se God bambae i mekem ol promes blong hem oli kamtru?

○●○ FAS VISIT

Kwestin: ?From wanem yumi save trastem se God bambae i mekem ol promes blong hem oli kamtru?

Vas: Jos 21:45

Nekis Taem: ?Wanem promes blong God long saed blong fiuja?

○○● SEKEN VISIT

Kwestin: ?Wanem promes blong God long saed blong fiuja?

Vas: Re 21:4

Nekis Taem: ?Olsem wanem yumi save kasem ol blesing we God i promes blong givim?