Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Gohed Blong Wekap Gud Mo Stap Bisi Taem i Gat Jenis

Gohed Blong Wekap Gud Mo Stap Bisi Taem i Gat Jenis

Yumi no save blokem ol jenis blong laef, speseli long taem blong ol lasdei ya. (1Ko 7:31) Ol jenis oli save spolem wosip blong yumi mo fasin fren blong yumi wetem Jehova, nating se yumi save jenis ya o yumi no save, jenis ya i gud o i nogud. Taswe, ?wanem bae i givhan long yumi blong gohed blong wekap gud mo stap bisi taem i gat jenis? Wajem video ya Stanap Strong Long Trutok Taem Yu Muv, mo biaen yu ansa long ol kwestin ya:

  • ?Wanem advaes we wan brata i givim long papa ya?

  • ?Olsem wanem vas blong Matiu 7:25 i stret long laef blong famle ya?

  • ?Famle ya i mekem wanem plan bifo we oli muv, mo olsem wanem plan ya i givhan long olgeta?

  • ?Wanem i givhan long famle ya blong oli harem gud long niufala kongregesen mo teritori blong olgeta?

?Wanem Sam bigfala jenis we mi kasem i no longtaem?

?Olsem wanem mi save folem ol advaes we mi lanem long video ya?