Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OBADAEA 1–JONA 4

Lanem Lesen From Mastik Blong Yu

Lanem Lesen From Mastik Blong Yu

Stori blong Jona i soem se Jehova i no lego yumi taem yumi mekem mastik. Be, hem i wantem se yumi lanem lesen from mastik blong yumi mo mekem ol jenis we yumi mas mekem.

Jona 1:3

?Wanem mastik we Jona i mekem taem Jehova i givim wok long hem?

Jona 2:1-10

?Jona i prea from wanem, mo olsem wanem Jehova i ansa long prea blong hem?

Jona 3:1-3

?Olsem wanem Jona i soem se hem i lanem lesen from mastik blong hem?