Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

“Man Blong Hem, Olgeta Man Oli Savegud Hem”

“Man Blong Hem, Olgeta Man Oli Savegud Hem”

Wan gudfala woman i mekem se ol narafala oli respektem man blong hem. Long taem blong King Lemuel, man we i gat wan gudfala woman, “olgeta man oli savegud hem.” (Pro 31:23) Tede, yumi respektem ol elda mo ol man blong givhan. Sipos oli mared, oli save mekem wok ya nomo taem woman blong olgeta i gat gudfala fasin mo i givhan gud long olgeta. (1Ti 3:4, 11) Ol man olsem oli glad long ol woman blong olgeta, mo kongregesen tu i glad long olgeta.

Wan gudfala woman i givhan long man blong hem taem . . .

  • hem i toktok gud blong leftemap tingting blong hem.—Pro 31:26

  • hem i glad se man blong hem i spenem taem wetem ol narafala long kongregesen.—1Tes 2:7, 8

  • hem i no wantem plante sas samting.—1Ti 6:8

  • hem i no pulum man blong hem blong i talemaot ol bisnes blong kongregesen we i tabu blong talemaot.—1Ti 2:11, 12; 1Pi 4:15