Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Jehova Bambae i Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting

Jehova Bambae i Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting

Taem yu stap long skul, ?samtaem yu harem se yu fraet blong prij mo blong talemaot se yu wan Witnes blong Jehova? Sipos yes, ?olsem wanem yu save ‘gat strong tingting’ blong tokbaot Jehova? (1Te 2:2) ?Wanem ol risen we i mekem se yu yu harem olsem? Yu wajem video ya Jehova Bambae i Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting, mo biaen yu ansarem ol kwestin ya:

  1. ?Wanem eksampol long Baebol we i givhan long Sofia blong i gat strong tingting?

  2. ?Olsem wanem famle wosip i givhan long Sofia blong i rere gud?

  3. ?From wanem yu mas prij long ol fren blong yu long skul?

  4. ?Sipos yu no moa skul, video ya i tijim yu long wanem samting?