Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

14-20 Mei

MAK 9-10

14-20 Mei
 • Singsing 22 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Wan Vison We i Mekem Bilif i Strong”: (10 minit)

  • Mk 9:1—Jisas i promes se sam aposol blong hem bambae oli luk wan smol haf blong vison we i soemaot Kingdom (w05 15/1 pej 12 haf 9-10)

  • Mk 9:2-6—Pita, Jemes, mo Jon oli luk we bodi blong Jisas i jenis i kam narafala taem hem i stap storian wetem “Elaeja” mo “Moses” (w05 15/1 pej 12 haf 11)

  • Mk 9:7—Jehova hem wan i talem stret se Jisas i pikinini blong hem (“wan voes” not blong stadi long Mk 9:7 nwtsty)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Mk 10:6-9—?Jisas i tokbaot wanem advaes long saed blong mared? (w08 1/2 pej 32 haf 8)

  • Mk 10:17, 18—?From wanem Jisas i stretem wan man we i singaot hem se “Tija, yu yu wan gudfala man”? (“Tija, Yu Yu Wan Gudfala Man” “I no gat wan man we i gud, God nomo i gud” ol not blong stadi long Mk 10:17, 18 nwtsty)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we yu luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem sam narafala samting we yu faenem long Baebol riding blong wik ya?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Mk 9:1-13

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Prij: (2 minit nomo) Yusum fastok blong prij.

 • Soem Video Blong Fas Visit: (5 minit) Plei long video mo tokbaot.

 • Tok: (6 minit nomo) w04 15/5 pej 30-31—Stamba Tok: ?Wanem mining blong ol toktok blong Jisas long Mak 10:25?

LAEF BLONG OL KRISTIN