Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Rerem Gud Pikinini Blong Yu Blong i Folem Kraes

Rerem Gud Pikinini Blong Yu Blong i Folem Kraes

Ol Kristin papa mo mama oli kasem bigfala glad taem oli luk pikinini blong olgeta i “blokem ol samting we hem nomo i wantem mo i karem pos blong hem, mo i folem” Jisas. (Mk 8:34; 3Jo 4) ?Ol papa mo mama oli save mekem wanem blong rerem gud pikinini blong olgeta blong oli folem Kraes, mo givim laef blong olgeta i go long Jehova mo baptaes? ?Wanem sam saen we i soemaot se pikinini i rere blong tekem impoten step ya blong baptaes?

Yu ridim haf ya “Tok i Go Long Papa Mo Mama” we i stap long buk ya Ogenaesesen We i Mekem Wok Blong Jehova long pej 165-166, mo biaen yu ansa long ol kwestin ya:

  1. ?Wanem ya wan disaepol?

  2. ?Ol papa mo mama oli mas tijim pikinini blong olgeta long wanem?

  3. Folem yia blong pikinini, ?olsem wanem hem i save folem ol vas ya blong hem i kam naf blong tekem baptaes?