Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Traem Kam Gud Moa—Prij Long Ol Man We Oli Blaen

Traem Kam Gud Moa—Prij Long Ol Man We Oli Blaen

?FROM WANEM I IMPOTEN?: Plante man we oli blaen oli fraet blong toktok wetem ol man we oli no save olgeta. Taswe, yumi mas save gud olsem wanem blong prij long olgeta. Jehova i soemaot se hem i lavem olgeta we oli blaen. (Le 19:14) Yumi save folem eksampol blong Jehova taem yumi traehad blong givhan long olgeta blong oli save hem.

OLSEM WANEM BLONG MEKEM:

  • “Faenem” ol man we oli blaen. (Mt 10:11)?Yu yu save wan man we famle blong hem i blaen? ?I gat wan skul, o wan ples blong lukaot long ol man we oli blaen, long teritori blong yu, we yu ting se bambae oli wantem ol buk we yumi wokem speseli blong ol man we oli blaen?

  • Soemaot se yu intres long olgeta. Taem yu fren gud mo soemaot se yu intres long olgeta, bambae oli glad moa blong storian wetem yu. Traem statem storian long wan topik we bambae oli intres long hem

  • Halpem olgeta blong save Jehova. Oganaesesen i mekem sam buk blong givhan long olgeta we oli blaen. Askem long olgeta wanem rod we oli laekem blong folem blong lanem trutok. Brata we i lukaot long wok blong prij, i mas meksua se brata we i lukaot long ol buk i putum oda folem fomat blong buk we ol man we oli blaen oli wantem.